Pages volantes

Inleiding
2012 is de herstart van speeltuin Pascal. Tot en met mei 2012 hebben de aanwezige beheerder, Crusita Kock, en de BSW zorg gedragen dat de speeltuin open was. De openingstijden waren dagelijks, door de week, van 10.00 tot 17.00 uur.

Vanuit de deelgemeente is de NUSO, Rolf Oosterbaan, ingezet om de sociale renovatie van speeltuin Pascal vorm te geven. In de eerste maanden tot mei 2013 was er sprake van een oriëntatie. In mei 2013 is gestart met een voorlopig bestuur dat aan de slag ging.

Op dat moment stonden 9 namen op papier. Met hen is een eerst plan van aanpak besproken. In juli is met een iets kleinere groep bestuurders, maar met meer vrijwilligers een tweede plan van aanpak besproken.

Alle inspanningen zijn er opgericht om voor kinderen tot 12/13 jaar zoveel mogelijk open te zijn en activiteiten aan te bieden.

Speeltuinwerk is op de eerste plaats vrijwilligerswerk. De mogelijkheden van de speeltuin zijn onbeperkt, maar worden bepaald door de aanwezigheid van voldoende mensen die energie willen steken is de speeltuin.

 

Vrijwilligers
Vrijwilligerswerk is niet meer zoals het vroeger was. Uiteraard kent de speeltuin een aantal vrijwilligers die zich inzetten omdat zij het vanzelfsprekend vinden om iets te betekenen voor de buurt en/of kinderen. Belangrijk is dat vrijwilligers iets vinden dat bijdraagt aan hun eigen geluk. Lekker bezig zijn, dat kan ook in de speeltuin. Dat kan wekelijks maar ook 1 keer in de maand, of zelfs 1x in het jaar. Ook zijn er vrijwilligers die zelf iets willen bereiken en mogelijk daarbij de speeltuin kunnen gebruiken. Een andere categorie zijn mensen die een uitkering hebben en die vanuit de uitkeringsorganisatie wordt gevraagd iets te gaan doen, in het belang van de samenleving, voor de uitkering. Ook willen we het mogelijk maken dat op de speeltuin dagbesteding kan voor mensen die gebruik maken van een Persoonsgebonden Budget of vanuit een zorginstelling. We hebben met deze inzet inmiddels gezien dat er in 2012 zo’n 15 vrijwilligers actief zijn. Onze inzet is om dit aantal te laten groeien.

Openingstijden
De doelstelling van het speeltuinbestuur was (t/m de zomervakantie) om de speeltuin open te houden, door de week van 10.00 tot 17.00 uur.

De speeltuin kan open als er minimaal 2 toezichthouders aanwezig zijn. 1 toezichthouder werkt vanuit het gebouw, is verantwoordelijk voor het loket en het toezicht in het gebouw (met name toiletten). De 2de toezichthouder is aanwezig op de tuin. Op een aantal momenten was een derde toezichthouder aanwezig waardoor de skelters konden worden gebruikt.

Toezichthouders dragen zorg voor een goed verloop van het spelen en zorgen dat een en ander op orde blijft en schoon is.

In het tweede plan van aanpak hebben we onze doelstellingen aangaande openingstijden verhoogd. Dagelijks, na de zomervakantie, was de speeltuin open tot 19.00 uur (mits het weer dit toeliet en het niet te donker werd). Ook is gestart met de opening van de speeltuin op de zondag.

Dit was succesvol.

Bij het ingaan van de wintertijd, direct na de herfstvakantie, is de speeltuin weer teruggegaan naar openingstijden waarbij de speeltuin door de week open is van 10.00 tot 17.00 uur.

Bezoekers
Het bezoek aan de speeltuin is groot. In de schooltijden maken kinderopvangorganisaties en scholen gebruik van de speeltuin. Een deel van de ouders en kinderen van de basisscholen de  Catamaran en het Open Venster maken tussen de middag gebruik van de mogelijkheden om in de speeltuin hun brood/eten te nuttigen. Het gebruik wordt zeer bepaald door het weer; hoe mooier het weer, des te meer bezoekers.

Het bezoek na schooltijd wordt op de eerste plaats bepaald door het weer. Slecht weer (druilerig) kan er toe leiden dat er een paar kinderen op de speeltuin zijn. Is het weer iet wat beter dan lopende de bezoekers aantallen al snel op tot 50 en meer.

Vergelijkbaar zijn de cijfers in de vakanties. Maar hier zien wij pieken waarbij de speeltuin door zo’n 200 kinderen op een dag wordt bezocht.

Activiteiten
In het eerste plan van aanpak heeft het bestuur zich tot doel gesteld om wekelijks, tijdens de vakantie, 3 activiteiten te organiseren. Minimaal 2 vrijwilligers droegen zorg voor de begeleiding van de activiteiten. Het gebruik was afhankelijk van de weersomstandigheden. Per keer namen, gemiddeld, 12 kinderen deel aan de activiteiten.

Na de zomervakantie is een aantal vrijwilligers doorgegaan met het organiseren van activiteiten. Deze zijn meestal gekoppeld aan zaken als de herfstvakantie, Halloween, Sinterklaas en de Kerst.

Na de zomervakantie is gestart met voorlezen voor peuters (en hun ouders) op dinsdag- en donderdagochtend. Het bezoek op dinsdag was te klein om dit na 8 weken door te zetten. De donderdag liep door en kende een bezoek van 2 tot 12 peuters.

Het is van belang om hier de kanttekening te plaatsen dat activiteiten vanuit de speeltuin niet bekend zijn. We hebben ook nog (te) weinig publiciteit gegeven aan de mogelijkheden binnen de speeltuin.

Onderhoud
Het (klein) onderhoud van de speeltuin en het speeltuingebouw is ook aandachtspunt van het bestuur. Op dit moment voert een aannemer het onderhoud van de speeltuinweide uit (grasmaaien, heg snoeien, zand verversen, enz.). Daarnaast zin er veel werkzaamheden die de speeltuin zelf moet doen. Kanten maaien, onkruid verwijderen,enz.

Ook moeten de speeltuigen worden onderhouden. Er zijn enkele vrijwilligers die hier tijd aan hebben besteed. Het waren er onvoldoende om alle werkzaamheden te kunnen uitvoeren. Meer vrijwilligers voor deze zaken is een belangrijk aandachtspunt.

Op 1 oktober, zaterdag, heeft het speeltuinbestuur een werkdag georganiseerd waarbij iedereen, betrokken of niet betrokken bij de speeltuin werd opgeroepen van 10.00 tot 15.00 uur de handen uit de mouw te steken. Met 12 mensen hebben we er een klap op gegeven.

De speeltuin als plaats van ontmoeting
De speeltuin is er op de eerste plaats voor kinderen. Alle andere zaken zijn voorwaardelijk om voor kinderen spelen mogelijk te maken.

Het bestuur heeft richting gegeven aan het verbeteren van de mogelijkheden om elkaar te ontmoeten. In 2012 en in de aanloop tot de zomertijd in 2013 zal het bestuur er zorg voordragen dat het ontmoeten in de speeltuin aangenamer wordt.

Er zal een terras worden gerealiseerd waar mensen een kopje koffie/thee kunnen nuttigen. Ook zal het mogelijk worden om kleine versnaperingen als een belegde boterham, tosti, enz. te kopen en nuttigen.

De speeltuin kan worden gehuurd voor kinderfeestjes, we hebben daar in 2012 mee geëxperimenteerd. Ouders (en kinderen) konden dit zeer waarderen. Ook de mogelijkheid om buurtbijeenkomsten, culturele activiteiten, enz. te organiseren zijn we gestart.

We hebben onderzocht welke zaken van belang zijn (hoe strak moeten onze afspraken zijn) en of dit te combineren valt met de gegeven garantie dat kinderen altijd terecht kunnen op de speeltuin (volgens de vastgestelde openingstijden).

De speeltuin in de buurt
De speeltuin biedt een klein deel van de mogelijkheden, kinderen/jeugd en volwassenen in de wijk Lombardijen. Ons doel is om samen te werken met allerlei partijen die belang hechten aan de speeltuin en waarbij de speeltuin andere partijen kan helpen om hun bijdrage mogelijk te maken.

Het speeltuinbestuur maakt het groepen mogelijk om, om niet, gebruik te maken van het speeltuingebouw mits zij een bijdrage leveren aan de speeltuin (concreet: een vrijwillige bijdrage leveren). Op deze basis zijn de buurtvaders betrokken bij de speeltuin. Zij gebruiken de speeltuin, als uitvalsbasis,  voor hun toezichtrondes in de wijk en op dinsdag- en donderdagavond is er een huiswerkclub. Ook wordt het speeltuingebouw (de kleine zaal) beschikbaar gesteld aan het project Maatschappelijk Herstel. Op termijn denken wij dat ook zij vrijwilligers gaan leveren voor de speeltuin. Het ambulant jongerenwerk maakt 2 dagdelen gebruik van de speeltuin als uitvalsbasis, maar ook als punt waar jongeren de jongerenwerker kunnen ontmoeten.

De speeltuin heeft op zich genomen de uitbetaling van Opzoomer bijdragen aan bewonersinitiatieven te verzorgen.

Daar waar mogelijk zal de speeltuin aanwezig zijn bij overlegsituaties en bijdragen leveren aan andere initiatieven.

Op 8 oktober heeft de speeltuin een bijdrage geleverd aan het Buurtfeest.

 

De ontwikkeling van de organisatie
Speeltuin Pascal ontvangt op jaarbasis 14.000 euro voor de exploitatie en activiteiten die plaatsvinden in de speeltuin. Via de BSW was het mogelijk vaste krachten in te zetten om de speeltuin te onderhouden en toezicht te houden. In 2012 i dit afgebouwd. Door bezuinigingen kan de speeltuin mogelijk over 0,5 fte vaste kracht beschikken in 2013.

De speeltuinen in IJsselmonde spannen zich gezamenlijk in om de beschikbare financiële middelen te vergroten door overleg met deelgemeente, gemeente en anderen (zoals de woningbouwverenigingen).

Het speeltuinbestuur van Pascal heeft in mei 2012 besloten om maximaal in te zetten om de huidige vaste kracht te behouden voor de speeltuin. Door een meer ondernemende houding aan te nemen wil het bestuur zelf meer financiële middelen vergaren om de vaste kracht te behouden. De grenzen daarbij zijn dat de speeltuin geen afbreuk wenst te doen aan de speelmogelijkheden voor kinderen en dat zij geen oneigenlijke concurrentie wil zijn ten opzichte van commerciële partijen. Het bestuur beseft dat zij hier zorgvuldig moet laveren.

Op grond van deze afwegingen heeft het bestuur de verhuur van de speeltuin, het gebouw mogelijk gemaakt. Ook zal daar waar mogelijk en redelijk een vergoeding worden gevraagd voor het aanbod dat vanuit de speeltuin wordt gedaan.

Speeltuin Pascal is nu een stichting. Bezoekers kunnen om niet gebruik maken van de speeltuin. Het bestuur beleeft dat dit ook in het belang is van veel gezinnen omdat zij vaak over geringe inkomens (een uitkering) beschikken. Vanuit de deelgemeente is verzocht om de stichting om te bouwen naar een vereniging, we hebben daarmee ingestemd. Het idee is dat daarmee een groter draagvlak vanuit de buurt kan worden gerealiseerd. In 2012 zijn stappen gezet om dit per 1-1-2013 te realiseren.

Ook is gewerkt aan een eigen website. Deze zal worden gebruikt om contact te hebben met leden en andere belanghebbenden.